About nashrpnn

میثم شکری ساز در سال 1365 در اصفهان به دنیا آمد. خانواده او یک خانواده معمولی و نه چندان ثروتمند بودند