niemphat

Niệm Phật niemphat

Wishlist

Wishlist Stats

  • 1 Item
  • 623 Views
  • 1 Link
  • 0 Clicks
  • Last item added February 2, 2020

About Niệm Phật

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà