My Wishlist

BitcoinBlockchain's wishlist is empty.

BitcoinBlockchain
ต่างเชื่อกันว่าในอนาคตความนิยมของสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrency น่าจะมีมากขึ้น เพราะผู้คนในปัจจุบันสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น รวมถึงความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งง่ายกว่าการทำธุรกรรมในระบบธนาคารทั่วไป รวมถึงถูกตรวจสอบได้ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ยังมีเรื่องน่าห่วงอยู่ เรื่องความมั่นคงของรัฐ กล่าวคือ ด้วยระบบ Cryptocurrency โดยเฉพาะในสมัยอดีตที่ผ่านมานั้น ผู้ทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวเอง จึงยากแก่การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งต่างจากระบบธนาคารปกติ ดังนั้นจึงอาจมีปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินข้ามชาติได้

Find friends | Sign up/Login